top of page

Sat, Dec 09

|

Asprokremmos Reservoir Dam

Cyprus Hobbit Tour #009 - Eat the greens 2nd edition

Registration is Closed
See other events
Cyprus Hobbit Tour #009 - Eat the greens 2nd edition
Cyprus Hobbit Tour #009 - Eat the greens 2nd edition

Time & Location

Dec 09, 2023, 10:00 AM – 3:00 PM

Asprokremmos Reservoir Dam, Dam's service Rd, Anarita, Cyprus

Guests

About the event

- Please scroll down for English. - 

- Siehe Beschreibung auf Deutsch unten.  -

- пожалуйста, прокрутите вниз, чтобы найти русский язык. - 

Η Μητέρα Φύση ξαναγεννιέται μετά τη βροχή και μας χαρίζει το πρώτο πράσινο. Ένα κάλεσμα για την επόμενη μας εξόρμηση, αφιερωμένο αυτή την φορά στα πολύτιμα βρώσιμα αγριόχορτα. Μια καταπληκτική ευκαιρία εκμάθησης εντόπισης και περισυλλογής των πολύτιμων βρώσιμων αγριόχορτων που άφθονα προσφέρονται στην άγρια ​​φύση της Κύπρου τους επόμενους μήνες.

Εάν είμαστε, όπως λένε, ό,τι τρώμε  και αν είμαστε όλοι αλληλένδετοι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τι νομίζετε ότι παίρνουμε από τροφή ανέγγιχτη από χέρι ανθρώπου και κάθε είδους ρύπανση;

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε, να ανταλλάξουμε και να συνδημιουργήσουμε μαζί σας. 😀

Σας προσκαλούμε στην 2η έκδοση της περιοδείας των Cyprus Hobbit «Eat the Greens»!

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ:

* Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε και να συλλέγετε άγρια χόρτα και βότανα.

* Πώς τα άγρια χόρτα και βότανα ανεβάζουν τη συχνότητά σας και γιατί είναι σημαντικά για την ευημερία σας και

* Πώς να εξασφαλίσετε την ύψιστη συχνότητα δόνησης και θεραπευτική τους αξία.

* Σπιτικές θεραπείες και συνταγές.

* Τί είναι η Ανθοθεραπεία και πως μπορεί να βοηθήσει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα.

* Επαφή, σύνδεση με τη Μητέρα Φύση και

* Πώς να συν-εργαστείτε μαζί της για άνοδο της συχνότητας μας.

* Γείωση - Αναλόγως πως είμαστε καθοδηγούμενοι, θα κλείσουμε τη συνεύρεση μας με μια πρακτική γείωσης και οπτικοποίησης.

** Ιδανικό για Φωτογράφους, Παρατηρητές Πτηνών και Συννεφοσχηματιστές (Cloud Shapeshifters).

** Μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να συνδέεται / επανασυνδέεται με εαυτόν και άλλους. Μια αίσθηση αγάπης και Ενότητας με Ό,τι Είναι... Τιμούμε και υποστηρίζουμε αυτό το αίτημα! ***

Συνιστούμε:

- αδιάβροχα παπούτσια

- επιπλέον κάλτσες

- χάρτινες σακούλες ή καλάθια για τα χόρτα σας (Παρακαλούμε αποφύγετε τις νάιλον σακούλες!)

- ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ

- το μεσημεριανό και το νερό σας

Αυτή η περιήγηση είναι ιδανική για όλες τις ηλικίες.

Τετράποδοι φίλοι ευπρόσδεκτοι!

Η εξόρμηση πραγματοποιείται στην επαρχία Πάφου. Σημείο συνάντησης μας είναι το φράγμα Ασπρόκρεμμου. Εκεί, φτιάχνουμε τη μικρή μας συνοδεία με αυτοκίνητα και κατευθυνόμαστε προς την κατεύθυνση που θα πραγματοποιηθεί η πραγματική μαγεία. Ως συμμετέχοντας, θα λάβετε το τελικό δρομολόγιο, δύο ημέρες πριν από την περιοδεία.

Επίπεδο δυσκολίας:

Η περιοδεία είναι 100% φιλική για όλους!

* Κάθε συμμετέχοντας είναι υπεύθυνος για τη δική του ασφάλεια. Τα μικρά μας χόμπιτ είναι υπό την ευθύνη των ενήλικων κηδεμόνων τους. Το www.cyprushobbit.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα.

** Λόγω της μεγάλης ζήτησης, αυτή η περιήγηση προσφέρεται σε πολλές γλώσσες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή ημερομηνία, ανάλογα με τη γλώσσα προτίμησής σας.

Για υποστήριξη στην αγγλική, γερμανική και ελληνική γλώσσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το +35796871893.

Για υποστήριξη στην ρωσική γλώσσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το +35797795518

-------//-------

Mother Nature is reborn after the rain and is gifting us with the first edible greens. An amazing opportunity to learn to identify and collect the valuable precious greens that can be found in the wild nature of Cyprus throughout the coming months.

If as they say, we are what we eat, and if we are all interconnected in this world we live in, what do you think you are getting out of food that has been untouched by man and any kind of pollution?

We look forward to sharing, exchanging and co-creating with you. 😀

Join us in this 2nd edition of Cyprus Hobbit tour, “Eat the Greens”!

WHAT YOU CAN EXPECT:

* Learn how to identify and collect wild greens and herbs.

* Homemade remedies and recipes. 

* How the greens raise your frequency and why it is important for your well being &

* How you can ensure their high vibrational frequency and therapeutic value.

* What is Flower Essence Therapy and how it can assist body, mind and spirit.

* Get in touch with Mother Nature &

* Learn how you can work in synergy with Mother Nature to raise your own frequency.

* Earthing and Grounding - Depending on how we feel guided to, we will close our coming together with a grounding and visualization practise.

** Ideal for Photographers, Birdwatchers & Cloud Shapeshifters

*** You may find yourself connecting / reconnecting with Yourself and others. A sense of loving Unity with All that is... We honor and support that request! ***

We recommend:

- waterproof shoes

- extra socks

- paper bags or baskets for your greens (Please avoid nylon bags!)

- backpack

- your lunch and water

This tour is ideal for all ages.

Four-legged friends are welcome!

The tour is taking place in Paphos district. Our meeting point is Asprogkremos dam. There, we build our little convoy with cars and head to the direction where our actual tour will take place. As a participant, you will receive the final itinerary, two days prior to the tour.

Difficulty level:

The tour is 100% friendly for everyone!

* Each participant is responsible for his/her own safety. Our little hobbits are in the responsibility of their adult human guardians. www.cyprushobbit.com carries no responsibility for any accidents.

** Due to great interest, the tour is offered in several languages. Please check carefully which date you select. Different days, different languages!

For English, German and Greek  please call: +35796871893.

For information in Russian please call: +35797795518

-------//-------

Die Natur ist nach dem Regen wiedergeboren und schenkt uns das erste Grün. Eine großartige Gelegenheit zu lernen, wie man die wertvollen, kostbaren Grünpflanzen identifiziert und sammelt, die in der wilden Natur Zyperns in den kommenden Monaten zu finden sind.

Wenn man, wie man sagt, das ist, was man isst und wenn wir alle in dieser Welt, in der wir leben, miteinander verbunden sind - was bekommen wir dann, Ihrer Meinung nach, von Lebensmitteln, die vom Menschen und jeglicher Art von Umweltverschmutzung unberührt geblieben sind?

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu teilen, auszutauschen und gemeinsam kozukreieren. 😀

Begleiten Sie uns bei dieser zweiten Ausgabe der Cyprus-Hobbit-Tour „Eat the Greens“!

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN:

* Erfahren Sie, wie Sie wildes Grün und Kräuter identifizieren und sammeln.

* Hausmittel und Rezepte.

* Wie Wildes Grün und Kräuter Ihren Frequenz erhöhen und warum sie wichtig für Ihr wohlbefinden sind &

* Wie Sie sicher stellen können, dass sie die höchste Schwingungsfrequenz und den höchsten Heilwert haben.

* Was ist Blütentherapy und wie sie Ihnen helfen kann, im Körper, Geist und Seele.

* Kontakt mit Mutter Natur aufnehmen &

* Erfahren, wie Sie in Synergie mit Mutter Natur, Ihre eigene Frequenz erhöhen können.

* Erdung – Je nachdem, wozu wir uns geführt fühlen, schließen wir unsers Zusammenkommen mit einer Erdungs- und Visualisierungsübung, ab.

** Ideal für Fotografen, Vogelbeobachter & Wolkengestaltwandler

*** Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie sich mit sich selbst und anderen verbinden bzw. wieder verbinden. Ein Gefühl der liebevollen Einheit mit allem, was ist... Wir ehren und unterstützen diese Bitte! ***

Wir empfehlen:

- wasserdichte Schuhe

- zusätzliche Socken

- Papiertüten oder Körbe für Ihr Gemüse (Bitte vermeiden Sie Nylontüten!)

- Rucksack

- Ihr Mittagessen und Wasser

Diese Tour ist ideal für alle Altersgruppen.

Vierbeinige Freunde sind willkommen!

Die Tour findet im Bezirk Paphos statt. Unser Treffpunkt ist der Asprogkremos-Staudamm. Dort bauen wir unseren kleinen Konvoi aus Autos auf und machen uns auf den Weg in die Richtung, in der unsere eigentliche Tour stattfindet. Als Teilnehmer erhalten Sie zwei Tage vor der Tour den endgültigen Reiseplan.

Schwierigkeitsgrad:

Die Tour ist zu 100% für jeden geeignet!

* Jeder Teilnehmer ist für die eigene Sicherheit selbst verantwortlich. Unsere kleinen Hobbits unterliegen der Verantwortung ihrer erwachsenen menschlichen Beschützer. www.cyprushobbit.com übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unfälle.

** Aufgrund des großen Interesses wird die Tour in mehreren Sprachen angeboten. Bitte prüfen Sie sorgfältig, welches Datum Sie auswählen. Andere Tage – andere Sprachen!

Für Informationen in Englisch, Deutsch oder Griechisch, wenden Sie sich bitte an +35796871893.

Für Russisch, wenden Sie sich bitte an +35797795518

-------//-------

Природа пробудилась после первых дождей, и дарит нам свои зелёные побеги. Это даёт нам прекрасную возможность познакомиться с полезными и уникальными зелёными растениями, научиться распознавать и собирать то, что в ближайшие пару месяцев будет расти на нетронутой  кипрской земле!

Если, действительно, человек есть то, что он ест и, если все мы в этом мире, в котором мы живём, связаны друг с другом - как вы думаете, что мы получим от еды, выросшей без участия человека, абсолютно чистой, которую не затронуло никакое загрязнение?

Мы будем рады провести этот день вместе с Вами, учить Вас и учиться у Вас, мы рады нашему со-творению.

Хотите отправиться в поход с кипрскими Хоббитами? Наша тема - "Едим зелень"!

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:

* Вы научитесь различать и собирать съедобные дикорастущие растения.

* Вы научитесь делать  лекарства из трав  и  узнаете различные рецепты.

* Мы расскажем, как растения могут повысить Ваши вибрации, и почему это важно для хорошего самочувствия.

* Как Вы сможете определить высоту  вибраций и их терапевтический эффект.

* Что такое цветочная терапия, и какой целебный эффект она оказывает на человека, на его душу и тело.

* Ощутите контакт с природой.

* Вы узнаете, как посредством синергии с природой Вы сможете повысить Ваши вибрации.

* Заземление - нашу встречу,  мы можем по желанию завершить сеансом заземления и визуализации.

** Идеально подходит для фотографов, тех, кто любит наблюдать за птицами и облаками.

*** Возможно Вы опять ощутите связь с самим собой и окружающими. Чувство единения со всем, что нас окружает…

Мы рекомендуем взять с собой:

- непромокаемую обувь,

- запасные носки,

- бумажные пакеты или корзинку для сбора трав,

- рюкзак,

- воду и еду.

Этот подход идеально подходит для любого возраста.

Вы можете взять с собой своих четвероногих друзей.

Экскурсия будет проходить в районе Пафоса. Мы встретимся рядом с дамбой Asprogkremos. И оттуда поедем на машинах друг за другом туда, где будет проходить наша экскурсия. Все участники получат за два дня до похода подробное описание.

Степень сложности:

Экскурсия 100% подходит для всех!

* Каждый участник экскурсии сам отвечает за свою безопасность. Мы просим взрослых внимательно следить за вашим маленьким Хоббитами. www.cyprushobbit.com не несёт ответственности за несчастные случаи.

** Из-за большого интереса, экскурсия проводится на нескольких языках. Пожалуйста, внимательно проверьте, какую дату вы выбираете. В разные дни - разные языки!

Английский, немецкий и греческий звоните по номеру: +35796871893.

Для информации на русском: +35797795518

Tickets

  • Cyprus Hobbit tour #009

    Each ticket is for one adult. Children are free of charge!

    €30.00
    Sale ended

Total

€0.00

Share this event

bottom of page